De laatste jaren is de leegstand van kantoren schrikbarend gestegen. Op dit moment staat ongeveer 7.000.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte leeg. Dit is ongeveer 14 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland. De verwachting is dat ook bij een aantrekkende markt een groot gedeelte van het huidige aanbod voor kantoren leeg zal blijven staan. Dit komt door de vergrijzing van de beroepsbevolking, afnemende immigratie, kantoorinnovatie en verplaatsing van arbeid naar lagelonenlanden. Verder is vanaf eind jaren zestig het aantal kerkbezoekers afgenomen. De dalende inkomsten en de stijgende onderhoudskosten zorgen ervoor dat veel kerkgebouwen leeg komen te staan. Op dit moment telt Nederland zo’n 4200 kerken, waarvan er ongeveer 1200 of gesloopt zullen worden of verbouwd tot een nieuwe bestemming. Niet alleen kantoren en kerken staan leeg, maar ook scholen, pakhuizen, kazernes, postkantoren, kloosters, hotels, internaten en ander erfgoed. Tegelijkertijd is er dringend behoefte aan woonruimte voor studenten, starters, senioren, kleinschalige kantoorruimte, recreatie, gezondheidszorg, commerciële activiteiten of een functiemix. Zoals ook bekend is, is er sinds 2008 in de bouw een sterke terugloop van projecten en opdrachten. Veel projecten zijn stilgelegd of geheel afgeblazen omdat de opdrachtgevers geen financiering hebben gekregen. Het CBS heeft 9 maart 2011 geconcludeerd dat de grotere bouwprojecten nog steeds in het slop zitten. Hoe kunnen wij woon- en werkruimte creëren in de huidige markt? Naast het slopen of behouden van de bestaande voorraad kan er ook getransformeerd worden. Op deze manier kan de bestaande voorraad ingezet worden om te voorzien in een maatschappelijke behoefte. Transformeren heeft weliswaar een ingewikkelde wet- en regelgeving en is technisch complex, het levert ook veel voordelen op. Doordat het bouwwerk al bestaat is het goedkoop te verwerven, is er een besparing op bouwkosten en behoudt het gebouw zijn cultuurhistorische waarde. Transformatie van de bestaande voorraad is een goed voorbeeld van duurzaam bouwen. Er is minder sloopafval en de bestaande bouwmaterialen worden veel langer gebruikt.